Свободното зидарство и обществото

 

Политика на Обединената велика ложа на България
Всеки член на ОВЛБ трябва ясно да разбира, че членството му не го освобождава от задължението да изпълнява отговорностите си към обществото, в което живее. Задължението на всеки нов посветен изисква от него да бъде примерен в изпълнението на гражданския си дълг; това задължение се разпростира върху неговия личен, обществен, стопански или професионален живот.

 

Уважение към закона
Свободното зидарство изисква от членовете си да уважават законите на държавата, в която работят и живеят.

 

Принципите
Принципите на Свободното зидарство по никакъв начин не противоречат на гражданските, обществените, професионалните и личните задължения на неговите членове, дори напротив – то укрепва желанието им да изпълняват своите обществени и лични отговорности. Следователно няма конфликт на интереси между задълженията на свободния зидар и неговите обществени отговорности. В случай, че възникне действителен или потенциален конфликт на интереси, то негово задължение е да го обяви публично.
Съществуват ситуации, в които брат може да разкрие членството си в масонска ложа, за да избегне подозрението на външни на Свободното зидарство лица за съществуването на конфликт на интереси или пристрастие. Решението в подобни ситуации е въпрос на лична преценка.

 

Използване на членството
Никой свободен зидар не може да използва членството си за придобиване за себе си или за други лица лични, професионални или бизнес облаги. Това условие се вменява по презумпция или непосредствено на всеки масон от самото начало на членството му , така че никой да не може да претендира за незнание. Погазилите това правило могат да бъдат отстранени от работата на ложата си и дори отлъчени завинаги от братството.

 

Виж пълния текст на публикацията на страницата на ОВЛБ.

 

Разработено от Creative Design Ltd.