Eрата на Просвещението, Буржоазната революция и английското масонство

 

 

Винаги съм твърдял, че факти, обстоятелства, явления, извадени от контекста могат да добият или чудовищни очертания или да станат храна за безумни твърдения и умозаключения! Тази моя теза до голяма степен се отнася и за по-голямата част от т. нар. масонска литература или книжнина, произвеждана столетия за едно много специфично, исторически, социално и ако щете религиозно обусловено явление в историята на съвременното западно общество!

Неотдавна бях силно обнадежден от едно скромно откритие, което направих за себе си, ровейки се в историята и фактите, свързани с инсталирането и дейността на първата в масонската история Изследователска ложа Kуатор коронати (Quatuor Coronati, № 2076) по кондиката на Обединената Велика ложа на Англия, където черно на бяло е записано, че същата си поставя следната простичка и кратко формулирана цел: „Да изучава историята, символите и легендите на „свободното зидарство“, като използва т.н „доказателствен подход, подход базиран на доказателствен материал“ evidence based approach) при изучаването на историята на масонството и изследването на Свободното-зидарство. Този новаторски подход е трябвало да замени т.н. подход на „фантастичните писания“ (imaginative writings) (1) на по-ранните автори по въпросите на историята на Свободното зидарство. По-късно този нов подход е бил възприет като „автентичната школа“ (authentic school) за масонски изследвания.

И така, изхождайки от горната максима, ще се опитам да опиша, ползвайки се от прийомите на „автентичната школа“, средата и факторите дали тласък и повод за възникването на масонството, такова, каквото се знае и практикува през последните 300 години (2), неговото развитие, роля и значение за човешкото общество.

Ерата на Просвещението
Ще започна с преобладаващата социално-политическа среда, която характеризира периода след Ерата на Ренесанса (3), и която става двигател и стимул за формулирането на една нова „доктрина“ – доктрината на „Ерата на Просвещението“, известна още като „Ерата на разума“ (4)!

Факторите, способствали появата на тази нова философско-етическа, политическа, икономическа и религиозна доктрина, се коренят в поредица от икономически, политически, културни (цивилизационни) и интелектуални натрупвания и тяхното философско осмисляне в течение на XVII и XVIII век. По-важните от тези фактори са (5):

– Научната революция, обхванала Европа и Англия през XVI и XVII век. В хода й теоретичната физика, философията, естествените науки, астрономията и математиката търпят бурно развитие. Учените от това време предлагат т. нар. „концепция за индуктивно и дедуктивно мислене“, както и общия подход – „наблюдавай – създавай хипотези – експериментирай“, станал известен в последствие като „научния подход“. Видни представители на този „революционен“ процес стават учени като Галилей, Кеплер, Бейкън, Декарт, Нютон, Спиноза, Ян Коменски, Хуго Гроций (Хуго де Гроот) цяла плеяда други.

 

Виж пълния текст на публикацията на страницата на ОВЛБ.

 

Михаил Димитров, Стар Велик оратор на ОВЛБ,

(Доклад, изнесен пред Международната конференция „Бъдещето на човечеството и масонската ценностна система“, София, 27. 10. 2012 г.)

Разработено от Creative Design Ltd.