Фондация „Милосърдие и благотворителност” към ОВЛБ

 

 

На 18 февруари 2016 г. бе проведено Общо събрание на Сдружение „ОВЛБ”, което изпълни решението на Общото събрание на ОВЛБ от 28 ноември 2015 г. за създаване на фондация „Благотворителност и милосърдие” към ОВЛБ. Решението бе взето с пълно единодушие от всички майстори на ложи от състава на ОВЛБ, което е изключително важно за готовността на нашата Велика ложа да поеме нови и важни предизвикателства за своето развитие. Тя е вписана като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 2 и чл. 38, aл. 1 ЗЮЛНЦ и вече работи активно.
Върху тази идея се работи от няколко години, проучен бе и опита на фондацията The Grand Charity (1) към Обединената велика ложа на Англия, където неин Велик президент е НКВ Дюкът на Кент принц Уилям, който е Велик майстор на ОВЛА и Първи велик принципал на Свещената Кралската арка. Това бе необходимо, за да се потърси нов път за увеличаване на дейностите по благотворителност и милосърдие на Великата ложа, за да има все по-добри резултати в тази насока. В развитието на идеята за фондацията през последните години изключително радващо бе значителния брой на братята, които се включиха активно в реализирането на проекта, както и решаващата подкрепа на Великия майстор брат Иван Сариев, Велик благотворител – брат Н., Велик милосърдник – брат И. и още много други братя.

 

Би ли формулирал основната философия и практическите цели, която тя ще следва в своята дейност?
Традицията за благотворителна подкрепа на уязвими братя и други хора започва в най-ранните дни на организираното масонство, като принципът за подпомагане е залегнал в основаването на Комитет за благотворителност в ранните години на 18 век. В нашето съвремие трябва да се прави разлика между благотворителността и милосърдието, независимо, че те се намират в тясна връзка помежду си.
Милосърдието се изразява основно в подпомагане на наши братя и други хора в нужда и на техните семейства, за подпомагане на семейства на наши братя, поели към Вечния изток, за медицински изследвания и лечения на наши братя и други хора, създаването на хосписи, подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи, възстановяване на щети от природни бедствия и т.н., като за целта вече се подготвят национални програми и проекти. Благотворителността на нашата Велика ложа е насочена към развитие и утвърждаване на духовните ни ценности, в подпомагането на науката, културата и образованието, подпомагане на училища и библиотеки и други форми на културен живот, подпомагане на талантливи деца и младежи в тяхното професионално и лично развитие, литературна, просветителска и научноизследователска дейност и мн. други.
Единно бе становището на братята, че Великата ложа, на прага на своята 25 годишнина е готова да поеме тези важни отговорности и да разшири дейността си в тези благородни и хуманни цели. Важно е да се отбележи, че дейността на фондацията няма да замести задачите на Великия благотворител – Брат Н. и Великия милосърдник – Брат И. в рамките на ОВЛБ, а ще подпомага тяхната работа, като внесе допълнителни възможности за представителност и за набиране на средства за проектите.

 

Виж пълния текст на сайта на ОВЛБ.

 

Интервю с брат Н. Б. – Асистент Велик майстор на ОВЛБ

Бюлетин на ОВЛБ, февруари 2016 г.
Интервюто е взето от главния редактор брат Любчо Иванов

Разработено от Creative Design Ltd.